Uslovi korištenja

  1. OPŠTE ODREDBE

1.1 PixterGO Europe s.r.o. sa svojim registrovanim sedištem na adresi Jankovcova 1037/49, Praha 7, Postcode: 170 00, Češka Republika, koji je registrovan u trgovinskom registru koji vodi Gradski sud u Pragu, Odeljak C, List 29418 (u daljem tekstu „PixterGO“) pruža audiovizuelne usluge medija koje su poznate pod imenom PixterGO na ”PixterGO”) pixtergo.com ili na drugom sajtu ili aplikaciji koja je određena od strane PixterGO (u daljem tekstu „Sajt“) sa sadržajem koji je raspoloživ na Sajtu s vremena na vreme (u daljem tekstu „Usluga“).

1.2 Ovi opšti uslovi (u daljem tekstu “Uslovi za korisnika”) se primenjuju na ugovore zaključene između PixterGO i nekog fizičkog lica (u daljem tekstu “Korisnik”) koji se odnose na Usluge. Samo fizička lica koja imaju 18 godina i više, mogu da zaključe ugovor sa PixterGO o pružanju Usluge. PixterGO takođe ima pravo da odbije zaključenje ugovora, ili da neposredno raskine ugovor sa nekim Korisnikom ukoliko je taj Korisnik ranije prekršio PixterGO Uslove za Korisnika. PixterGO može, umesto da odbije da zaključi ili raskine ugovor da zahteva od Korisnika da pruži obezbeđenje za takve obaveze shodno tom ugovoru.

1.3 Ovi Uslovi za korisnika se primenjuju i oni su obavezujući za PixterGO i Korisnika. Na ugovore se takođe primenjuju posebni uslovi i odredbe (uključujući bilo koju posebnu ponudu, cenu, uslove plaćanja i metod, uslov i rok ugovora, itd.) ponuđeni od strane PixterGO s vremena na vreme zajedno sa zaključenjem ugovora Korisnika i PixterGO. Zajedno sa bilo kakvim konfliktom koji postoji između posebnih uslova i Uslova za korisnika, posebni uslovi prevladavaju. Uslovi za korisnika i posebni uslovi zajedno sačinjavaju ugovor koji se primenjuje između Korisnika i PixterGO (u daljem tekstu “Ugovor”). Ako se pretplata na Uslugu kupi preko treće strane koja postupa kao agent ili administrator (npr. iTunes-Apple, u daljem tekstu: „Agent treće strane“), uslovi ovog Ugovora se primenjuju u skladu sa posebnim uslovima navedenim u odeljku 22. Bez obzira da li se pretplata na Uslugu kupuje direktno od PixterGO-a ili preko Agenta treće strane, PixterGO je pružalac Usluge i odgovoran za njen sadržaj, i Korisnik mora da zaključi ovaj Ugovor sa PixterGO-om. U cilju pribavljanja pristupa Usluzi, Korisnik mora da potvrdi da je Korisnik pročitao i prihvatio Ugovor.

1.4 Posle narudžbe Usluge od PixterGO, PixterGO će dostaviti potvrdu Ugovora putem e-mejla slanjem na e-mejl adresu koju je dostavio Korisnik u vezi sa registracijom Korisnika shodno donjem odeljku 4. Takva potvrda će sadržati tekst Ugovora. Ugovor je zaključen u trenutku kada Korisnik prihvati Ugovor pritiskom na naznačeno dugme koji se nalazi na Sajtu u cilju finalizacije narudžbine.

1.5 Ugovor može da bude zaključen na srpskom ili hrvatskom jeziku. Ovaj Ugovor (koji predstavlja ugovor zaključen elektronskim putem) će biti sačuvan od strane PixterGO i Korisnik će primiti tekst tog Ugovora u mejlu potvrde koja je dostavljena na e-mejl adresu koju je dostavio Korisnik. Važeći Uslovi za korisnika su takođe dostupni na Sajtu. Korisnici su upoznati da se njihovi lični podaci obrađuju od strane PixterGO u skladu sa primenljivim Pravilnikom o ličnim podacima koji je dostupan od strane PixterGO na Sajtu.

2. USLUGA

2.1 Usluga sadrži filmove, serije, tv kanale, dokumentarne emisije i druge programe koji su uključeni od strane PixterGO po njegovom sopstvenom nahođenju s vremena na vreme. Korisnik dobija pristup ovom sadržaju koji se pruža na Sajtu s vremena na vreme, odmah pošto Korisnik naruči Uslugu i prihvati Ugovor. PixterGO nastoji da stalno poboljšava iskustvo Korisnika kao gledaoca. Usluga i njena sadržina, može stoga, u budućnosti s vremena na vreme, da bude promenjena, modifikovana ili ažurirana. Sadašnja lista sadržaja Usluge je dostupna na Sajtu. Za promene, modifikacije i ažuriranje sadržaja Usluge i druge promene izgleda Sajta se ne smatra da predstavljaju modifikacije Ugovora. Većina programa koji su uključeni u Uslugu su dostupni na lokalnom jeziku (bilo sinhronizacijom ili titlovima ili, u nekim slučajevima, naracijom), međutim, neki programi mogu da budu dostupni samo na originalnom jeziku.

PixterGO može da ubaci različite nivoe Usluge sa različitim cenama u budućnosti. Ukoliko različiti nivoi budu ubačeni, pojedinci će moći da se pretplate na bilo koji od ponuđenih nivoa po svom izboru.

Pretplata

2.2 Za mesečnu naknadu Korisnik može da se pretplati i dobije pristup celokupnom sadržaju Usluge ili odabranom nivou Usluge, ukoliko bude učinjeno dostupnim.

2.3 PixterGO može da ponudi Uslugu besplatno za jedan ograničeni period vremena pod uslovima koji su predviđeni u vezi sa takvom ponudom i Ugovorom i utvrđeni po sopstvenom nahođenju (u daljem tekstu “Probni period”). Korisnik može da izabere da prestane da koristi Uslugu, u bilo koje vreme u toku Probnog perioda, bez da mora da plati za Uslugu. PixterGO neće menjati bilo koji iznos naknade u toku Probnog perioda.

2.4 Korisnici imaju pravo na jedan Probni period u toku perioda od dvanaest (12) uzastopnih meseci. Pravo na Probni period može biti potvrđenon od strane PixterGO-a na osnovu podataka koje je dao Korisnik, uključujući ali ne ograničavajući se na e-mail adresu, način plaćanja i/ili ID uređaja koji pripadaju tom nalogu, kako bi se sprečila zloupotreba Probnog perioda. U slučaju da PixterGO sumnja da postoji zloupotreba Probnog perioda ili njenih uslova, PixterGO može odmah da preduzme mere za sprečavanje takve zloupotrebe, uključujući raskid Ugovora.

2.5 Ukoliko Korisnik nije raskinuo Ugovor u toku Probnog perioda, Probni period će automatski, bez davanja obaveštenja Korisniku, da se transformiše u uobičajenu pretplatu za koju Korisnik mora da plati uobičajenu pretplatu. Ukoliko Korisnik odluči da ne postane platežni Korisnik, taj Korisnik mora da otkaže Ugovor u toku Probnog perioda. Poslednji dan Probnog perioda biće dostupan Korisniku na Korisničkom nalogu na kontinuiranoj osnovi.

2.6 PixterGO ili njegovi partneri mogu s vremena na vreme ponuditi vaučere za korišćenje Usluge od strane Korisnika. Osim ako uslovi ponude za korišćenje vaučera ne predviđaju drugačije, pribavljanjem takvih vaučera Korisnici su ovlašćeni na jednokratno specijalno promotivno korišćenje Usluge u ograničenom vremenskom roku (npr. dodatni besplatni probni period nakon Probnog Perioda (u daljem tekstu “Promotivni Period”) i Korisnicima će biti omogućeno korišćenje jednog vaučera (i učestvovanje u jednoj kampanji vaučera) tokom bilo kog perioda od dvanaest (12) uzastopnih meseci.

3. KORIŠĆENJE USLUGE

Da bi mogao da koristi Uslugu, Korisnik mora da se registruje na korisnički nalog na Sajtu (za dalje videti odeljak 4), ima pristup opremi, sistemima i vezama u skladu sa ovim Uslovima za korisnika (za dalje videti Odeljak 5), i po isteku potencijalnog Probnog perioda ili Promotivnog perioda, izvrši plaćanje u skladu sa ovim Uslovima za korisnika (za dalje videti Odeljak 6). Takođe, određene tehničke mere zaštite su sprovedene kako bi sprečile neovlašćeno korišćenje Usluge, kao što su kopiranje, korišćenje van Teritorije (i Drugih Teritorija) i dalje širenje sadržaja koji se pruža u Usluzi.

4. REGISTRACIJA, IME KORISNIKA I LOZINKA

4.1 Registracija korisničkog naloga mora da se uradi na pixtergo.com korišćenjem kreditne/debitne kartice ili drugog metoda plaćanja koji je dostupan na sajtu.

4.2 Korisnik je odgovoran da obezbedi da je navedena informacija u vreme registracije tačna, i , gde je to neophodno, da ažurira svoj korisnički nalog sa tačnim informacijama. Po registraciji Korisnik može samo da dostavi informaciju koja se tiče odabranog metoda plaćanja. Očigledne greške unetih podataka će biti proveravane Korisnik će biti obavešten o istim. Bez obzira na to, Korisnik je dužan da pregleda i verifikuje tačnost i tačnost svojih podataka dostavljenih u toku postupka registracije.

4.3 U zavisnosti od izbora metoda plaćanja, nakon registracije, od Korisnika će biti zahtevano da pruži neke ili sve od sledećih podataka: ime, prezime, e-mejl adresu, lozinku, broj kreditne/debitne kartice CVV/CCV kod i datum važenja kartice, ime nosioca kartice, detalje o izabranom metodu plaćanja, detalje o računu ili relevantnom platnom vršiocu, kod vaučera ili bilo koju drugu informaciju koja može da bude zahtevana i neophodna da bi se završila registracija (u daljem tekstu ”Informacija prilikom prijave”). Informacija prilikom prijave Korisnika je lična i ne može da je koristi neko treće lice. Korisnik je dužan da sačuva Informaciju prlikom prijave kako bi je zaštitio od neovlašćenog pristupa. Korisnik je odgovoran za svako korišćenje Usluge koje se dogodi korišćenjem naloga Korisnika.

4.4 Ukoliko Korisnik sumnja da postoji neovlašćeno korišćenje Informacije prilikom prijave Korisnika, Korisnik je dužan da odmah obavesti PixterGO o ovoj činjenici i da promeni lozinku Korisnika. U slučaju da PixterGO ima razloga da veruje da je Informacija prilikom prijave saopštena ili se na neki drugi način zloupotrebljava od neovlašćenih lica, PixterGO ima pravo da odmah raskine Ugovor u skladu sa odeljkom 12.4 (c)

4.5 PixterGO ima pravo da u bilo koje vreme zahteva od Korisnika da promeni lozinku Korisnika. Promene treba da budu izvršene odmah i mogu da prouzrokuju privremeni prekid korišćenja Usluge.

4.6 Korišćenje bilo koje debitne/kreditne kartice ili drugog izabranog metoda plaćanja može biti blokirano u slučaju razumne sumnje na prevaru ili bilo koji drugi prekršaj.

5. OPREMA

5.1 Da bi mogao da koristi Uslugu, Korisnik mora da ima neophodne i dozvoljene sisteme, veze i opremu.

5.2 Specifikacija sadašnjih zahteva sistema je dostupna na Sajtu. Međutim, ispunjenje ovih zahteva sistema ne garantuje da Korisnik može da koristi Uslugu neograničeno iz razloga koji se nalaze van kontrole PixterGO. Korišćenje Usluge može da zahteva instalaciju softvera nekog drugog lica od strane Korisnika. PixterGO će dostaviti informaciju na Sajtu koja se tiče koji softver nekog drugog lica može da se koristi, ali PixterGO ne dostavlja svoj sopstveni softver i nije odgovoran za takav softver drugog lica i njegovo ažuriranje.

5.3 Usluga zahteva da Korisnik ima pristup neophodnoj internet vezi. Korisnik je odgovoran za sve troškove koji su povezani sa takvom vezom, uključujući troškove protoka podataka, bez obzira gde Korisnik koristi Uslugu. Specifikacija zahteva za minimalnu brzinu preuzimanja koja je potrebna radi korišćenja Usluge je dostupna na Sajtu.

5.4 Samo one vrste uređaja koje su u ovom trenutku navedeni na Sajtu mogu da budu korišćeni i registrovani za Uslugu. PixterGO ima pravo s vremena na vreme da odluči koji uređaji se smatraju odobrenim na osnovu trenutnog nivoa tehničkog razvoja i standarda. PixterGO ne dostavlja sopstvene uređaje i ne preuzima nikakvu odgovornost za performanse odobrenih uređaja ili za njihovu stalnu kompatibilnost sa Uslugom i njenim ažuriranjem.

5.5 Korisnik ima pravo da koristi i da se registruje za Uslugu na najviše pet (5) uređaja, što uključuje kompjutere, mobilne telefone, tablete i druge odobrene uređaje. Promene registrovanih, odobrenih uređaja mogu da se sprovedu na nalogu Korisnika (trenutno najviše 5 puta u toku meseca). PixterGO može da implementira pravila koja se tiču učestalosti promena registrovanih, odobrenih uređaja od strane Korisnika. Informacije koje se tiču takvih pravila biće dostavljene Korisniku u skladu sa donjim odeljkom 11. Osim ako drugačije ne bude obavešten od strane PixterGO, samo dva (2) istovremena prenosa Usluga su dozvoljena na registrovanim i odobrenim uređajima.

5.6 U meri u kojoj je to dozvoljeno merodavnim pravom, PixterGO nije odgovoran za nemogućnost Korisnika da koristi Uslugu ili za pristup Usluzi koja postane ograničena zbog prekomernog korišćenja Interneta ili zbog grešaka ili problema koji se odnose na kompjutere ili druge uređaje, mreže, elektroniku ili komunikaciju koja se nalazi van kontrole PixterGO.

6. NAKNADA I PLAĆANJE

6.1 Naknada za Uslugu se plaća u skladu sa cenama koje se primenjuju s vremena na vreme i koje su dostupne na Sajtu. Primenljive naknade će biti dostupne Korisniku pre zaključenja Ugovora i postupak registracije omogućava izričitu potvrdu Korisnika da je on svestan da ta narudžbina nosi sa sobom obavezu plaćanja te cene. Ako je (i) cena određena u Evrima i (ii) metod plaćanja koji se koristi za plaćanje baziran na lokalnoj valuti, primenljiv kurs će biti određen od strane relevantne banke (ili nosioca plaćanja). PixterGO nije odgovoran za primenljiv kurs ili bilo koju drugu naknadu koju primenjuje banka ili nosilac plaćanja. Molimo kontaktirajte svog vršioca usluga za metod plaćanja za više detalja.

6.2 Ukoliko Korisnik nema pravo na jedan Probni period, niti na Promotivni period, prvo plaćanje pretplate treba da bude izvršeno na datum kada je Korisnik zaključio Ugovor a sledeća plaćanja pretplate PixterGO-u za prvi sledeći mesec treba da budu izvršena unapred istog dana svakog meseca koji odgovara danu kada je Korisnik zaključio Ugovor o Usluzi. Ako takav dan ne postoji u datom mesecu, poslednji dan datog meseca će biti određen kao dan plaćanja.

6.3 Korisnik može da izvrši plaćanje naknade putem bilo kog sredstva plaćanja koje nudi PixterGO na Sajtu. Korisnik je saglasan da potpiše potrebna doumenta i da, na svaki datum dospeća, ima dovoljno sredstava za plaćanje Usluge dostupne na bilo kom od izabranih sredstava plaćanja.

6.4 Ukoliko je Korisniku dat Probni period ili Promotivni period, nikakvo plaćanje ne treba da bude izvršeno za takav period/e. Prvo plaćanja treba da bude izvršeno prvog dana posle isteka Probnog perioda ili Promotivnog perioda (pod uslovom da Korisnik nije raskinuo Ugovor pre isteka Probnog perioda ili Promotivnog perioda) i posle toga istog dana svakog meseca sledećih meseci. Ukoliko taj dan ne postoji u nekom mesecu, poslednji dan datog kalendarskog meseca će biti datum plaćanja.

6.5 Ukoliko Korisnik nije stavio dovoljno sredstava na raspolaganje na dan dospeća plaćanja, PixterGO će mejlom na mejl adresu dostavljenu od strane Korisnika poslati „obaveštenje o neuspešnom plaćanju“ i PixterGO će opet da pokuša da naplati naknadu – ne više od pet (5) puta – korišćenjem kreditne ili debitne kartice.

6.6 Ukoliko plaćanje ne bude izvršeno na vreme, PixterGO takođe ima pravo da bez odlaganja -obustavi ili ograniči pristup Korisnika Usluzi. PixterGO takođe ima pravo da odmah raskine Ugovor ukoliko uplata kasni više od dvadeset (20) dana.

7. KORIŠĆENJE USLUGE

7.1 Korisnik može da koristi Uslugu samo za ličnu upotrebu Korisnika i u skladu sa ovim Uslovima za korisnika. Korisnik ne može, i ne sme podsticati, omogućavati ili izazvati da bilo koje drugo lice učini bilo šta od sledećeg:

(a) Koristi Usluge za komercijalne ili javne svrhe;
(b) Koristi Usluge za bilo koje nezakonite ili neodgovarajuće svrhe;
(c) kopira/reprodukuje, pozajmljuje, prodaje, emituje ili na drugi način distribuira, uređuje ili na bilo koji drugi način prenosi ili prilagođava sadržaj iz Usluge.
(d) zaobilazi, modifikuje, uklanja, menja ili na bilo koji drugi način manipuliše bilo koje obezbeđenje, enkripcijom ili drugom tehnologijom ili softverom koji je deo Usluge; ili
(e) Na drugi način koristi Uslugu kršeći autorska prava, druga prava ili ove Uslove za korisnika

7.2 Korišćenje Usluge kršenjem ovog odeljka 7 se uvek smatra bitnim kršenjem Ugovora koje može da ima za posledicu da PixterGO raskine Uslugu sa neposrednim dejstvom (za dalje videti Odeljak 12).

8. MALOLETNA LICA

8.1 Usluga može sadržati materijale koji se smatraju neprikladnim za maloletnike i koje drugi mogu smatrati opscenim ili uznemiravajućim.

8.2 Usluga nije namenjena da je koriste deca bez angažovanja, nadzora i saglasnosti roditelja ili staratelja. Roditelji, staratelji ili druge odrasle osobe koje dozvoljavaju deci da koriste Uslugu su isključivo odgovorne za odluku da li je sadržaj Usluge pogodan za takvo dete.

8.3 PixterGO obezbeđuje tehnička sredstva za ograničenje pristupa Usluzi ili određenom sadržaju. Lozinka, PIN kod ili druga slična sredstva mogu da budu potrebna kako bi se pristupilo Usluzi ili određenom sadržaju. Korisnik je dužan da obezbedi da takva tehnička sredstva budu aktivirana i efikasna, kao što je predviđeno i naloženo od strane PixterGO-a, osim ako takva sredstva moraju uvek da se koriste radi pristupa Usluzi.

9. MODIFIKACIJE I IZMENE

9.1 Korisnik ovim izričito prihvata da PixterGO ima pravo da promeni visinu naknade i druge odredbe Uslova za korisnika u razumnoj meri. Korisnik će biti obavešten o takvim izmenama putem e-mejla poslatog na e-mejl adresu datu od strane Korisnika najkasnije u roku od trideset (30) dana pre stupanja takve izmene na snagu. Zajedno sa takvom izmenom Korisnik ima pravo da raskine Ugovor sa dejstvom na dan kada takva izmena stupi na snagu. PixterGO je dužan da obavesti Korisnika u svom obaveštenju o njegovom/njenom pravu da raskine Ugovor. Ukoliko Korisnik ne raskine Ugovor pre nego što takva izmena stupi na snagu, smatra se da je Korisnik prihvatio takvu izmenu.

9.2 Korisnik ovim izričito prihvata da PixterGO ima pravo da napravi značajne izmene sadržaja koji pokriva Usluga u razumnoj meri. Korisnik će biti obavešten o takvim izmenama putem e-mejla poslatog na e-mejl adresu datu od strane Korisnika najkasnije u roku od trideset (30) dana pre stupanja takve izmene na snagu. Zajedno sa takvom značajnom izmenom Korisnik ima pravo da raskine Ugovor sa dejstvom na dan kada takva izmena stupi na snagu. PixterGO je dužan da obavesti Korisnika u svom obaveštenju o njegovom/njenom pravu da raskine Ugovor. Ukoliko Korisnik ne raskine Ugovor pre nego što takva izmena stupi na snagu, smatra se da je Korisnik prihvatio takvu izmenu.

9.3 U svrhu odeljka 9.2, izmena koja se odnosi na sadržaj je značajna gde je količina sadržaja koji pokriva Usluga drastično smanjen ili je sveukupna orijentacija sadržaja značajno izmenjena. Istek ili prestanak licence za određene programe ili serije, ili odluka da se ne izvrši produkcija ili uključe dalje sezone određenih serija se ne smatra bitnom promenom. Značajna promena je samo ona promena koja će imati za rezultat značajno smanjenje naziva filmova i/ili serija uključenih u Uslugu. Značajno smanjenje znači smanjenje od 50% ili više od svih naziva filmova i/ili serija u odnosu na celokupan sadržaj koji pokriva Usluga.

9.4 U slučaju ranijeg prestanka shodno odeljku 9, kada je Korisnk izvršio plaćanje koje se odnosi na period posle isteka, PixterGO će vratiti preostali iznos u roku od trideset (30) dana od isteka Ugovora.

Informacija Korisnicima koja se odnosi na izmene i vraćanje iznosa

9.5 Informacija koja se tiče gore opisanih izmena biće dostavljena Korisniku u skladu sa donjim odeljkom 11.

10. GUBITAK PRAVA NA ODUSTANAK

Zaključivanjem Ugovora, Korisnik izričito daje svoju saglasnost na dobijanje pristupa na (isporuku) Usluge odmah po zaključenju Ugovora i plaćanju naknade shodno Ugovoru. Korisnik ovim prihvata da dobijanjem pristupa Usluzi (isporukom usluge) pre isteka četrnaestodnevnog (14) perioda za odustanak od Ugovora, Korisnik gubi pravo na odustanak od Ugovora shodno Odeljku 1829 Češkog Građanskog zakonika (Zakon br. 89/2012, sa izmenama), u roku od četrnaesto-dnevnog (14) perioda od zaključenja Ugovora. Ukoliko je Korisnik zaključio Ugovor i pružanje Usluge je započelo, ali Korisnik više ne želi da koristi Uslugu i da bude obavezan Ugovorom, onda Korisnik mora da raskine Ugovor u skladu sa donjim odeljkom 12. Postupak registracije predviđa izričitu potvrdu (polje za potvrdu) Korisnika kojom on/ona daje saglasnost za dobijanje pristupa na (isporuku) Uslugu odmah nakon zaključenja Ugovora i plaćanja naknade i potvrđuje da dobijanjem pristupa na Uslugu (isporukom Usluge) pre kraja četrnaesto-dnevnog (14) perioda za odustanak od Ugovora, Korisnik gubi pravo na odustanak od Ugovora.

Ova odredba Odeljka 10 ne utiče na pravo Korisnika da raskine ovaj Ugovor u bilo koje vreme u toku trajanja Probnog perioda bez obaveze plaćanja za Usluge, kao što je predviđeno u Odeljku 2.4.

11. INFORMACIJE KLIJENTIMA

11.1 PixterGO može da pošalje obaveštenja Korisniku putem e-mejla, ili objavom na Sajtu u skladu sa merodavnim pravom.

11.2 Korisnik je dužan da ažurira svoje kontakt informacije ukoliko se one promene u toku korišćenja Usluge. Smatraće se da je PixterGO ispunio svoju obavezu davanja obaveštenja slanjem obaveštenja na poslednje datu e-mejl adresu Korisnika, bez obzira da li tu adresu Korisnik i dalje koristi ili se ne može koristiti.

12. USLOVI UGOVORA I PRESTANAK

12.1 Ugovori o pretplati na Uslugu je zaključen za period pretplate od jednog (1) meseca i automatski se produžava na period od još jednog (1) meseca sve dok Korisnik ili PixterGO ne raskine Ugovor u skladu sa ovim Uslovima za korisnika. Osim ako nije drugačije predviđeno u gornjem odeljku 9.4, pretplatnička naknada koja je plaćena unapred za relevantni period neće biti vraćena i Korisnik ima pravo da nastavi da koristi Uslugu do kraja tog perioda. Ukoliko Korisnik ima pravo na Probni period shodno odeljku 2.4, ili Promotivni period shodno odeljku 2.7,pretplatnički period počinje da teče prvog dana Probnog perioda ili Promotivnog perioda, u zavisnosti od slučaja, i traje za period koji je jednak Probnom periodu i/ili Promotivnom periodu, u zavisnosti od slučaja, i automatski se produžava za periode od po jednog (1) meseca sve dok Korisnik ili PixterGO ne raskine ovaj Ugovor shodno ovim Opštim uslovima.

12.2 Ukoliko Korisnik želi da raskine Ugovor, PixterGO mora da bude obavešten putem e-mejla, poštanske pošiljke ili, ukoliko PixterGO omogući takvu alternativu, putem Sajta. U slučaju da Korisnik inicira raskid Ugovora, PixterGO će poslati e-mejl potvrde Korisniku na kraju perioda pretplate. Ukoliko PixterGO želi da raskine Ugovor, PixterGO je dužan da obavesti Korisnika putem mejla ili poštanskom pošiljkom. U skladu sa klauzulom 12.1 Ugovor će biti raskinut na kraju tada tekućeg perioda Ugovora od jednog meseca.

12.3 U vezi sa promenama visine naknade ili Uslova za korisnika, pravo na raskid Ugovora nastaje u skladu sa odeljkom 9.

12.4 Pod uslovom onoga što je ovde predviđeno, PixterGO ima pravo da raskine Ugovor sa trenutnim dejstvom i da istovremeno odmah učini Uslugu nedostupnom Korisniku u slučaju da:

(a) Korisnik kasni sa plaćanjem za period od najmanje dvadeset (20) dana;
(b) postoje razumni osnovi pretpostavke da je Korisnik insolventan;
(c) Korisnik je zloupotrebio Probni period, Promotivni period ili njihove uslove;
(d) postoji neovlašćeno korišćenje Usluge ili postoje razumni osnovi da se pretpostavi da se takvo neovlašćeno korišćenje dešava,
(e) Korisnik je pokušao da koristi Probni period više od jedanput (1) u toku perioda od dvanaest uzastopnih meseci, ili
(f) Korisnik je na neki drugi način izvršio bitno kršenje Ugovora, ili je ponovio kršenje Ugovora.

13. PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

13.1 U vezi sa zaključenjem Ugovora sa PixterGO, PixterGO dodeljuje Korisniku neekskluzivnu, neprenosivu i ograničenu licencu da gleda sadržaj Usluge. Korisnik može da koristi Uslugu i njen sadržaj samo u skladu sa Ugovorom i za svoju ličnu upotrebu.

13.2 Materijali na Sajtu i sadržaj Usluge su zaštićeni autorskim pravom, pravom o žigu i/ili drugim zakonima o zaštiti intelektualne svojine. Ugovor sa PixterGO ni na koji način ne uključuje prenos na Korisnika bilo kog prava svojine ili nekog drugog prava intelektualne svojine na sadržaj Usluge ili na Uslugu.

14. OBEZBEĐENJE

14.1 Korisnik nema prava da postupa na bilo koji način koji bi mogao da dovede do toga da Usluga ili Sajt više nisu u funkciji, da su preopterećeni, oštećeni ili oslabljeni. Korisnik ne može uticati ni na korišćenje Usluge drugog Korisnika.

14.2 Korisnik ne može da pokuša da stekne neovlašćeni pristup mrežama, kompjuterskim sistemima sadržaju ili informacijama koje se odnose na Sajt ili Usluge. Kršenje ove odredbe će se u svakom slučaju smatrati bitnim kršenjem Ugovora koje, između ostalog, može da ima za posledicu raskid Ugovora sa trenutnim dejstvom (za dalje videti Odeljak 12).

15. OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI, POREMEĆAJI I PREKIDI

15.1 Korisnik je dužan da obavesti PixterGO o svim poremećajima, prekidima i drugim greškama Usluge što je pre to moguće a najkasnije sedam dana posle takvog događaja, da bi imao pravo na naknadu u skladu sa Odeljkom 15.2 ovih Uslova. U meri u kojoj to dozvoljava merodavno pravo, PixterGO neće biti odgovoran za greške Usluge koje su van kontrole PixterGO u skladu sa gornjim odeljkom 5.6 ili druge greške koje su posledica korišćenja od strane Korisnika opreme koja nije odobrena ili koja je posledice nemara (i) Korisnika ili (ii) nekog trećeg lica.

15.2 U vezi sa takvim poremećajima, prekidima i drugim greškama za koje PixterGO snosi odgovornost na osnovu odeljka 15.1 i koji imaju za posledicu da Usluga ne može da se koristi u neprekidnom trajanju koje prelazi period od 24 časa, Korisnik koji ju je tražio ima pravo da dobije srazmerno smanjenje naknade. Ako ovi poremećaji, prekidi, i druge greške za koje PixterGO snosi odgovornost na osnovu odeljka 15.1 imaju za posledicu da Usluga ne može da se koristi tokom perioda koji prelazi (i) tri uzastopna dana, ili (ii) ukupno deset dana tokom bilo kog kalendarskog meseca, Korisnik može da otkaže ugovor o pretplati sa retroaktivnim dejstvom od poslednjeg datuma plaćanja (fakture) („Datum raskida“) i da zahteva povraćaj mesečne pretplate plaćene za mesec posle Datuma raskida. Pored toga, Korisnici mogu zahtevati nadoknadu troškova koje su razumno imali za podnošenje opravdanih zahteva u skladu sa ovim Odeljkom 15.2. u roku od mesec dana od roka za podnošenje takvog zahteva. Povrat sredstava će se vršiti korišćenjem načina plaćanja koji je Korisnik izabrao za plaćanje pretplate. U slučaju nastavka pretplate, iznos nadoknade će se, prema nahođenju PixterGO-a, ili (i) oduzeti od sledećeg plaćanja pretplate ili (ii) pružiti u obliku vaučera.

15.3 Korisnici nemaju pravo na naknadu za poremećaje, prekide i druge greške Usluge koja su posledica održavanja. PixterGO obavešatava Korisnike da postoje 3 vrste održavanja:

Redovno mesečno održavanje: obavlja se određenog dana svakog meseca između 01:00 AM – 05:00 AM CEST.

Vanredno održavanje: može se obavljati između 01:00 AM-05:00 AM CEST ukoliko operator smatra neophodnim.

Hitno održavanje: može se obaviti u bilo kom trenutku, ukoliko postoji hitan tehnički problem koji se može odraziti na dostavljanje Usluge. Ukoliko Hitno održavanje traje u neprekidnom periodu koje prelazi 24 časa, na odgovornost PixterGO-a se primenjuje Odredba 15.2, osim ako Hitno održavanje nije bilo prouzrokovano okolnostima koje su van kontrole PixterGO-a.

Tokom sve tri vrste održavanja Usluga može biti nedostupna.

15.4 Zahtevi Korisnika za nadoknadu moraju se podneti korišćenjem kontakt podataka koji su navedeni u Odeljku 21 ovih Uslova kod raskida, pritužbi i zahteva. Zahtevi treba da sadrže ime Korisnika, opis greške i period trajanja greške, i materijal koji dokazuje takvu grešku (ako to PixterGO traži). PixterGO može da traži i druge detalje potrebne radi identifikacije Korisnika, radi određivanja iznosa naknade i radi namirenja zahteva.

16. OBAVEZA NA NADOKNADU

Korisnik je saglasan da nadoknadi i da zaštiti PixterGO, njegova zavisna društva, zaposlene, članove upravnog odbora i davaoce licence od gubitaka, troškova ili zahteva koji proizilaze iz, ili su u vezi sa kršenjem Ugovora od strane Korisnika, kršenjem merodavnog prava od strane Korisnika ili kršenja prava trećih lica od strane Korisnika.

17. PRENOS

PixterGO ima pravo da, bez prethodne saglasnosti Korisnika, prenese sva svoja prava, zahteve i obaveze na osnovu Ugovora na neko drugo društvo u okviru iste grupe ili na neko treće lice za koje može razumno da se očekuje da ispunjava obaveze shodno Ugovoru na zadovoljavajući način. Korisnik ima pravo da prenese prava i obaveze Korisnika na osnovu Ugovora uz prethodnu saglasnost PixterGO-a.

18. LINKOVI KOJI VODE SA SAJTA

Sajt može da uključi linkove koji vode na druge sajtove koji su dati od nekih drugih lica. PixterGO nema kontrolu nad, ne preuzima nikakvu odgovornost za takve linkove ili sadržaj takvih sajtova. Korišćenje takvih sajtova od strane Korisnika je na sopstvenu odgovornost Korisnika.

19. BEZ SAGLASNOSTI

Ukoliko se PixterGO uzdrži od vršenja nekog prava iz ovog Ugovora ili uzdrži od pokretanja postupka protiv Korisnika zbog kršenja Ugovora od strane Korisnika, to se neće smatrati kao davanje ovlašćenja na kršenje ili na buduća slična kršenja i neće ni na koji način uticati na prava PixterGO-a iz ovog Ugovora.

20. TUŽBE I POSTUPCI

Ukoliko Korisnik iz bilo kog razloga, nije zadovoljan sa Uslugom, takav Pretplatnik može da kontaktira PixterGO korišćenjem kontakt informacija navedenih u Odeljku 21 ili neke druge kontakt informacije koje su dostupne na Sajtu.

Korisnik i PixterGO su dužni prvo da pokušaju da reše bilo koji spor koji proizilazi iz ovog Ugovora mirnim putem. U slučaju da strane ne mogu da postignu dogovor, spor će biti rešen pred nadležnim sudom. Na Ugovor se primenjuje pravo Češke, osim ako drugačije nije ovde predviđeno. Vi takođe možete da imate pravo na određenu zaštitu potrošača i primenu drugih obaveznih odredaba na osnovu prava Vaše zemlje.

Korisnik ima pravo, kao potrošac, pre pokretanja postupka pred nadležnim sudom, da podnese (a) svoju pritužbu Ombudsmanu zaduženom za zaštitu potrošača, ili (b) da koristi link https://ec.europa.eu/consumers/odr radi rešavanja pritužbe potrošača van suda onlajn. U pogledu sadržaja Usluge, Korisnik može podneti svoju pritužbu Češkom savetu za radio i televizijsko emitovanje, preko www.rrtv.cz.

Sadržaj je zaštićen.

PixterGO usluga koristi kolačiće za oglašavanje i analitiku uređaja. Klikom na "Prihvati" ili "X" možete prihvatiti ili odbiti naše korištenje kolačića za oglašavanje i analitiku uređaja.

Summerland

Žena tokom Drugog svetskog rata otvara svoje srce evakuisanom nakon što je prvobitno odlučila da ga se otarasi.

REŽISER: Jessica Swale

GLUMCI: Gemma Arterton, Gugu Mbatha-Raw, Penelope Wilton, Tom Courtenay, Lucas Bond

[arm_restrict_content plan="9," type="show"] Reklama [armelse] [/arm_restrict_content]

Prijava

Change the appearance and position of the popup according to your vision.

Prijava
*
Email adresa
Unesite Email adresu!
Please enter valid data.
*
Lozinka
Unesite lozinku!
Please enter valid data.
Please enter at least 1 characters.
Prijava